In het model voor strategisch opleiden zijn de eerste drie fasen gereserveerd voor strategische beleidsvorming, resulterend in beleidsplannen per afdeling of bedrijfsfunctie. De vierde en vijfde fase van het model, de analyse van de werksituatie en het bepalen van de opleidingsnoodzaak, zullen echter moeten leiden tot concrete gegevens om te komen tot het ontwikkelen en uitvoeren van leerinterventies.

Deze Module zal daarom betrekking hebben op de stappen die genomen dienen te worden voordat overgegaan kan worden tot programma-ontwikkeling. Als uitgangspunt hierbij geldt een cyclisch model van het ontwikkelingsproces dat te verdelen is in een voortraject, een uitvoeringstraject en een natraject.

In de eerste paragraaf wordt het fenomeen ‘leerbehoefteonderzoek’ nader gedefinieerd en als kernonderdeel van het voortraject nader uitgewerkt. De paragrafen daarop volgend zijn gewijd aan de analyse van het probleem en de toekenningssystematiek van leer- en ontwikkelvragen.

Na de behandeling van deze eerste fasen van het voortraject volgt een beschrijving van methoden van leerbehoefteonderzoek op organisatieniveau, op functieniveau en op het niveau van de doelgroep.