Op het terrein van opleiden en leren in organisaties (human resources development: HRD) heeft zich de afgelopen jaren een aantal opmerkelijke trends en ontwikkelingen voorgedaan. Een belangrijke ontwikkeling heeft betrekking op de verschuiving van ‘opleiden’ – met nadruk op activiteiten van de opleider / trainer – naar ‘leren en kennisontwikkeling’ – met nadruk op groei in de bekwaamheid van medewerkers.

De drijfveer voor deze verschuiving komt uit in het inzicht dat de bijdrage van de individuele bekwaamheid een steeds belangrijkere factor is geworden bij vernieuwingen, zowel in bedrijfs- en productieprocessen als in strategiebepaling en organisatieontwikkeling. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van de medewerker steeds meer een activiteit van verantwoordelijk lijnmanagement geworden.

Dit betekent dat er een andere balans ontstaat tussen organisatie en medewerkers in het algemeen én tussen de strategie van de organisatie en de inzet en deskundigheid van de medewerkers in het bijzonder.

Daardoor zijn ook de positie en taak van de afdeling Opleidingen binnen organisaties veranderd in een proactieve ‘partner in business’, gericht op het bevorderen van het duurzaam lerend vermogen van de organisatie.

In dit onderdeel treft u e-learnings aan die u inzicht verschaffen in het Proces van Strategisch Opleiden. Deze e-learnings zijn ingericht op basis van de rol van de verschillende management niveau's hierbij. In iedere e-learning worden u praktische handvatten en activiteiten aangeboden in het kader van Strategisch Opleiden als onderdeel van Winstverbetering.

Als u naast deze e-learning behoefte heeft aan meer ondersteuning, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.

Zo bieden wij aanvullend op de e-learnings:

- praktische één-op-één begeleiding

€ 125,- per uur*

- klassikale training per e-learning onderwerp in een groep van maximaal 8 personen gedurende één dagdeel in onze lokatie in 's-Hertogenbosch

€ 240,- per dagdeel (3,5 uur)

- InCompany ondersteuning

prijs op aanvraag

* indien wij naar een locatie boven de lijn Amsterdam - Utrecht - Nijmegen toe komen wordt dit tarief verhoogd met € 0,29 per kilometer vv


Alle genoemde tarieven, muv reiskosten, zijn op grond van onze CRKBO inschrijving vrij van BTW.


Voor meer info en inschrijving: info@wdl.nl of telefonisch via 073 - 44 00 300Deze cursus helpt u bij het begrijpen van de samenhang tussen de onderdelen in het proces van Strategisch Opleiden in Organisaties en de meerwaarde die het voor uw organisatie kan betekenen. Een goed medewerkersontwikkelingsbeleid start immers aan de top en kan en mag nooit 'het feestje' van één afdeling zijn. Succesvolle organisaties kenmerken zich door ontwikkeling in alle lagen van de organisatie op elkaar aan te sluiten. Van bestuurskamer tot aan werkvloer dient de ontwikkeling van 'people' logisch op elkaar aan te sluiten om het doel van winstverbetering te bereiken.

Prijs € 25,00 BTW vrij

Deze cursus helpt u om de vertaalslag te maken van Strategische Koers en Visievorming op het gebied van Medewerkers en Leiderschapsontwikkeling naar een praktische inrichting in termen van beleid. Een belangrijke vertaalslag om een logisch en samenhangend ontwikkelbeleid te voeren. Te vaak blijken investeringen in 'people' in onze ervaring ad-hoc en fragmentarische activiteiten die geen concreet meetbare bijdragen aan het uiteindelijke doel van Winstverbetering leveren.

Prijs € 25,00 BTW vrij

Deze cursus ondersteunt u bij het praktisch vertalen van opleidingsbeleid in organisaties naar concrete programma's die bijdragen aan de realisatie van de organisatie visie, doelen en strategie. Opleiden, Trainen, Leren en Ontwikkelen zijn daarmee 'tools' die bijdragen aan de winstverbetering van uw organisatie. Iedere vorm van investeren in People is immers een middel en nooit een doel op zich.

Prijs € 25,00 BTW vrij

In deze Module wordt kennis over leren en ontwikkelen gedeeld, er staan praktische didactische vaardigheden opgenomen en de meest voorkomende werkvormen worden beschreven. Kortom: het biedt handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan. Tijdens de workshops en vervolgbijeenkomsten kan naar behoefte aandacht besteed worden aan de praktische toepassing van deze methodieken. Zo kunnen we bewust bezig zijn met de (nieuwe) doelen die we nastreven om daarna de gewenste didactische methodieken in te kunnen zetten binnen een krachtig en effectief leerprogramma.

Bij de samenstelling van deze Module is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van diverse deskundigen op het gebied van menselijk leren, doelgericht- en planmatig opleiden, in te zetten methodieken tijdens het uitvoeringsproces en de evaluatieve meting van de leer- en ontwikkelactiviteiten. Daarom zijn in deze Module geen aparte bronvermeldingen opgenomen. Wel worden de diverse bronnen vermeld binnen de betreffende onderwerpen. Zo is samen met onze persoonlijke inzichten en ervaringen een werkboek ontstaan, waar je met behulp van kennis, praktijksituaties en opdrachten bevestigd kunt worden in al gemaakte stappen en waarin je mogelijke kansen ontdekt voor verdere persoonlijke en deskundigheidsontwikkeling.

Maar… mensen en wensen blijven veranderen en ook de wereld en de wetenschap over leren en ontwikkelen staat niet stil. We zijn ons ervan bewust dat ook deze Module aan verandering onderhevig zal zijn. We staan dan ook open voor nieuwe inzichten en methodieken. 


Wij wensen je veel plezier bij het volgen van dit traject en kunnen je maar één advies geven. ‘Het bereiken van de top is een mooi doel, maar vergeet niet van de weg er naartoe te genieten.’

reis naar de top


Prijs € 75,00 BTW vrij