Available courses

In deze e-learning leert u de basiselementen kennen van een gestructureerde bedrijfs- en markt analyse. Middels analyse modellen zoals Canvas, Porter, DESTEP en SWOT komt u tot dé elementen om uw scherp beeld vast te stellen van de onderneming in zijn omgeving. U leert wat Key Performance Drivers (KPD's) zijn en wat de relatie is tussen deze KPD's en Kritieke SuccesFactoren en Key Performance Indicators.

in deze Module krijgt u inzicht in het proces om van Analyse van een Bijzonder Beheer post tot een afgewogen Strategie te komen om

Inschrijven:

Om u voor deze cursus in te schrijven klikt u hier. U komt dan bij een cursusbeschrijving op onze website en door op de button inschrijvente klikken kunt u door het inschrijvingsformulier in te vullen aangeven deze cursus te willen gaan volgen.

na ontvangst van uw inschrijving krijgt u per e-mail de inlogcodes van ons toegezonden, samen met de factuur.

Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt u gebruiken om uw PE punten te registreren via het portal van de NBA.


BELANGRIJK: 

LEES NA TOEGANG TOT DE CURSUS EERST DE INFORMATIE OP HET NIEUWSFORUM. HIERIN STAAN PRAKTISCHE TIPS OM MAXIMAAL GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN DIE DE E-@CADEMY BIEDT!


Inhoud:

Een bancaire financiering is voor MKB-ondernemingen geen vanzelfsprekendheid meer. Ook is bancair financieren niet altijd de beste oplossing. Er is echter nog steeds veel behoefte aan financieringen én er blijft veel kapitaal in de markt dat op zoek is naar een hoger rendement. Zie hier de voedingsbodem voor alternatieve financieringsmogelijkheden. Hoe creëert u, als adviseur van MKB relaties, in dit spanningsveld, waarde voor uw klant als accountant?

Deze cursus biedt u antwoorden via een gelaagde opbouw. 

Zo krijgt u aangeboden: 

  • filmpjes ter toelichting, bestudering en samenvatting
  • leerteksten om uw parate kennis op het gebied van gestapeld financieren te verhogen
  • verdiepende teksten om u van relevante achtergrondinformatie te voorzien
  • opdrachten waarvan u uw antwoorden en visie kunt uploaden om uw toepassingsgerichtheid te ontwikkelen
  • de mogelijkheid om uw vragen dmv e-coaching te stellen
  • de mogelijkheid om uw ideeën via het forum te delen met andere deelnemers

gestapeld financieren

Na afloop van dit programma is het in overleg mogelijk om samen met een van onze trainers een casus te bespreken.

Op deze wijze zorgen wij voor een interactieve cursus die u in staat stelt om betekenisvol 16 PE punten te verdienen én gewapend met de juiste bagage de financieringsvragen van uw relaties het hoofd te bieden.

Wij wensen u veel leerplezier bij de cursus 'Gest@peld Financieren'.

Deze cursus helpt u bij het begrijpen van de samenhang tussen de onderdelen in het proces van Strategisch Opleiden in Organisaties en de meerwaarde die het voor uw organisatie kan betekenen. Een goed medewerkersontwikkelingsbeleid start immers aan de top en kan en mag nooit 'het feestje' van één afdeling zijn. Succesvolle organisaties kenmerken zich door ontwikkeling in alle lagen van de organisatie op elkaar aan te sluiten. Van bestuurskamer tot aan werkvloer dient de ontwikkeling van 'people' logisch op elkaar aan te sluiten om het doel van winstverbetering te bereiken.

Prijs € 25,00 BTW vrij

Deze cursus helpt u om de vertaalslag te maken van Strategische Koers en Visievorming op het gebied van Medewerkers en Leiderschapsontwikkeling naar een praktische inrichting in termen van beleid. Een belangrijke vertaalslag om een logisch en samenhangend ontwikkelbeleid te voeren. Te vaak blijken investeringen in 'people' in onze ervaring ad-hoc en fragmentarische activiteiten die geen concreet meetbare bijdragen aan het uiteindelijke doel van Winstverbetering leveren.

Prijs € 25,00 BTW vrij

Deze cursus ondersteunt u bij het praktisch vertalen van opleidingsbeleid in organisaties naar concrete programma's die bijdragen aan de realisatie van de organisatie visie, doelen en strategie. Opleiden, Trainen, Leren en Ontwikkelen zijn daarmee 'tools' die bijdragen aan de winstverbetering van uw organisatie. Iedere vorm van investeren in People is immers een middel en nooit een doel op zich.

Prijs € 25,00 BTW vrij

In deze Module wordt kennis over leren en ontwikkelen gedeeld, er staan praktische didactische vaardigheden opgenomen en de meest voorkomende werkvormen worden beschreven. Kortom: het biedt handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan. Tijdens de workshops en vervolgbijeenkomsten kan naar behoefte aandacht besteed worden aan de praktische toepassing van deze methodieken. Zo kunnen we bewust bezig zijn met de (nieuwe) doelen die we nastreven om daarna de gewenste didactische methodieken in te kunnen zetten binnen een krachtig en effectief leerprogramma.

Bij de samenstelling van deze Module is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van diverse deskundigen op het gebied van menselijk leren, doelgericht- en planmatig opleiden, in te zetten methodieken tijdens het uitvoeringsproces en de evaluatieve meting van de leer- en ontwikkelactiviteiten. Daarom zijn in deze Module geen aparte bronvermeldingen opgenomen. Wel worden de diverse bronnen vermeld binnen de betreffende onderwerpen. Zo is samen met onze persoonlijke inzichten en ervaringen een werkboek ontstaan, waar je met behulp van kennis, praktijksituaties en opdrachten bevestigd kunt worden in al gemaakte stappen en waarin je mogelijke kansen ontdekt voor verdere persoonlijke en deskundigheidsontwikkeling.

Maar… mensen en wensen blijven veranderen en ook de wereld en de wetenschap over leren en ontwikkelen staat niet stil. We zijn ons ervan bewust dat ook deze Module aan verandering onderhevig zal zijn. We staan dan ook open voor nieuwe inzichten en methodieken. 


Wij wensen je veel plezier bij het volgen van dit traject en kunnen je maar één advies geven. ‘Het bereiken van de top is een mooi doel, maar vergeet niet van de weg er naartoe te genieten.’

reis naar de top


Prijs € 75,00 BTW vrij

Strategie is belangrijk want succesvolle bedrijven blijken een winnende strategie te hanteren.

De wetenschap is tamelijk expliciet over het belang van strategie. Nu de praktijk nog. Zo’n 80% van alle bedrijven blijkt geen strategie te voeren. Managers hebben vaak geen flauw idee wat nu een voor hen winnende strategie is. Dat leidt ertoe dat slechts enkele bedrijven de kracht van een strategie zodanig weten uit te nutten dat dit leidt tot winstverbetering.

In deze e-learning leert u het belang van strategie en krijgt u inzichten waarmee u de, voor uw bedrijf, passende strategie kunt kiezen. 


Prijs € 25,00 BTW vrijIn deze e-learning brengen we verdieping aan in de Operational Excellence Strategie.

Wij veronderstellen hierbij een voorinstapniveau waarbij u heeft bepaald welke strategie het beste bij uw organisatie past.

U heeft uw winnende strategie bepaald!

Nu is het tijd om deze winnende strategie ook daadwerkelijk te gaan implementeren. U wilt immers uw winst verbeteren.


N.B. indien u nog geen strategie heeft bepaald adviseren wij u om eerst de e-learning 'Inleiding Strategie' te volgen.


Prijs € 25,00 BTW vrij

In deze e-learning brengen we verdieping aan in de Product Leadership Strategie.

Wij veronderstellen hierbij een voorinstapniveau waarbij u heeft bepaald welke strategie het beste bij uw organisatie past.

U heeft uw winnende strategie bepaald!

Nu is het tijd om deze winnende strategie ook daadwerkelijk te gaan implementeren. U wilt immers uw winst verbeteren.


N.B. indien u nog geen strategie heeft bepaald adviseren wij u om eerst de e-learning 'Inleiding Strategie' te volgen.


Prijs € 25,00 BTW vrij


In deze e-learning brengen we verdieping aan in de Customer Intimacy Strategie.

Wij veronderstellen hierbij een voorinstapniveau waarbij u heeft bepaald welke strategie het beste bij uw organisatie past.

U heeft uw winnende strategie bepaald!

Nu is het tijd om deze winnende strategie ook daadwerkelijk te gaan implementeren. U wilt immers uw winst verbeteren.


N.B. indien u nog geen strategie heeft bepaald adviseren wij u om eerst de e-learning 'Inleiding Strategie' te volgen.


Prijs € 25,00 BTW vrij


Een aantal trends wijst erop dat arbeidsorganisaties meer en meer een ander beroep doen op de inzet van hun werknemers: de nadruk ligt op meer productiviteit, kwaliteit en/of klantgerichtheid, ruimte voor innovatie en vooral een grotere bereidheid tot verandering. De Ontwikkelaar van het Menselijk Kapitaal in Organisaties, (van oudsher vaak de opleidingsfunctionaris) vervult daarin een toenemend aantal (verschillende) functies en rollen die hem tot een belangrijke spil maken in de ontwikkeling van mensen in organisaties. De rol van de opleidingsfunctionaris verandert steeds meer naar die van HRD professional. De letters HRD staan voor het Engelse Human Resource Development. Vrij vertaald betekent deze term Menselijk Kapitaal Ontwikkeling. Het ontwikkelen van Menselijk Kapitaal omvat meer dan Opleiden, trainen en coachen.

 

Dit roept vragen op over de wellicht veranderende taak en de rol van opleiders:

•        Uit welke componenten bestaat het veranderende werk van opleiders?

•        Welke competenties hebben opleiders dan nodig om hun werk te verrichten?

•        Welke kwaliteitseisen en standaarden kunnen daaraan worden gesteld?

•        Welke ethische kenmerken vertoont dit werk? Waaraan normeren opleiders zich?


Elke organisatie dient een beleid te ontwikkelen dat het voortbestaan van de organisatie op korte, middellange en lange termijn garandeert. Dit wordt ook strategische planning genoemd. Vanuit een strategische planning worden ondernemingsdoelen gesteld en wordt het strategisch beleid geformuleerd. Het opstellen van dit strategisch beleid is een belangrijk instrument bij het streven naar continuïteit van de organisatie. Het strategisch beleid behelst het implementeren van het ontwikkelde beleid tot organisatieveranderingen, functiewijzigingen en het aanpassen van werkprocessen.

De implementatie van het nieuwe beleid zal daarom vaak ondersteund moeten worden met interventies om de medewerkers voor te bereiden op deze veranderingen. Deze interventies kunnen van diverse aard zijn. Vaak blijkt opleiden of trainen ingezet te worden. 

Door het ontwikkelde beleid te verweven en stroomlijnen met alle interventies wordt de kans op het succesvol implementeren van een verandering groter. De feitelijke (bedrijfs)opleiding, training of cursus, is daarbij slechts één onderdeel van een langdurig en complex ontwikkelingsproces. Dit alles samengevat wordt het model van strategisch opleiden genoemd.

De nadruk op strategieën van human resource management is niet zozeer een ommekeer van een zakelijke naar een mensgerichte bedrijfscultuur. Het is een manier om als organisatie slagvaardig te kunnen reageren op een veranderende omgeving. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie en automatisering, reorganisaties van de werkeenheid, nadruk op klantgerichtheid en het relatief hoge opleidingsniveau van werknemers, vragen een andere benadering ten aanzien van de inzet en motivatie van het menselijk potentieel in een organisatie.

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren bij de totstandkoming van het inzicht om een andere betekenis te geven aan de factor ‘mens’ in een organisatie. Het ontstaan en de vorm van human resource management is daar dan ook een gevolg van (zie Fombrun).

Na een historische oriëntatie rondom human resource management volgt in dit hoofdstuk een uitwerking van het begrip human resource management in relatie tot het strategisch management naar uitgangspunten, dimensies en systemen. De concretisering van de HRM-strategie verloopt via het opleidingsmanagement en de formulering van het opleidingsbeleid.

In het model voor strategisch opleiden zijn de eerste drie fasen gereserveerd voor strategische beleidsvorming, resulterend in beleidsplannen per afdeling of bedrijfsfunctie. De vierde en vijfde fase van het model, de analyse van de werksituatie en het bepalen van de opleidingsnoodzaak, zullen echter moeten leiden tot concrete gegevens om te komen tot het ontwikkelen en uitvoeren van leerinterventies.

Deze Module zal daarom betrekking hebben op de stappen die genomen dienen te worden voordat overgegaan kan worden tot programma-ontwikkeling. Als uitgangspunt hierbij geldt een cyclisch model van het ontwikkelingsproces dat te verdelen is in een voortraject, een uitvoeringstraject en een natraject.

In de eerste paragraaf wordt het fenomeen ‘leerbehoefteonderzoek’ nader gedefinieerd en als kernonderdeel van het voortraject nader uitgewerkt. De paragrafen daarop volgend zijn gewijd aan de analyse van het probleem en de toekenningssystematiek van leer- en ontwikkelvragen.

Na de behandeling van deze eerste fasen van het voortraject volgt een beschrijving van methoden van leerbehoefteonderzoek op organisatieniveau, op functieniveau en op het niveau van de doelgroep.

Het woord ‘leren’ wordt in veel verschillende situaties gebruikt en wordt als bekend verondersteld. Leren heeft veel verschillende betekenissen en nuances. Het wordt onder andere gebruikt als aanduiding voor:

-        wat er in een trainingsruimte gebeurt;

-        de groei op je werk;

-        ontwikkeling buiten je werk om;

-        iets wat doelgericht opgestart wordt;

-        iets wat spontaan kan ontstaan;

-        enzovoorts.

Kortom leren heeft voor verschillende mensen verschillende betekenissen (Ruijters & Veldkamp, 2013).

Organisaties en medewerkers besteden jaarlijks miljarden euro’s aan training en opleiding, met als doel de prestaties te verbeteren. Om te kunnen anticiperen op de turbulent veranderende markt worden steeds vaker bedrijfsopleidingen ingezet.

Enerzijds verwacht men met bedrijfsopleidingen te kunnen inspelen op ontwikkelingen en veranderingen in de technologie, omgeving en op personeelsgebied. Anderzijds dwingen demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing organisaties tot actie. 

De vraag rijst of de investeringen van organisaties in bedrijfsopleidingen wel leiden tot de gewenste resultaten en verbeteringen in de praktijk. Zeer vaak blijken de verwachte effecten niet of onvoldoende op te treden. Volgens de onderzoekers Broad & Newstrom zijn de meeste investeringen in bedrijfsopleidingen weggegooid geld omdat de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de opleiding niet volledig worden toegepast op de werkplek. Volgens schattingen zou dit zelfs voor 80% van de inspanningen aan de orde zijn. 

Wanneer is een training of opleiding dan wél een rendabele investering? Een belangrijke determinant voor het rendement is de transfer van een training. In deze Module gaan we hier dieper op in. 


In veel gevallen wordt er pas nagedacht over de evaluatie van een training of opleiding als de opleiding al voorbij is. Je vraagt aan de deelnemers wat zij van de training vonden en laat hen een cijfer geven. Als dit allemaal positief uitpakt wordt vaak de conclusie getrokken dat deelnemers veel geleerd hebben.  

Steeds meer opdrachtgevers beseffen dat deze conclusie onterecht getrokken wordt en  hebben inmiddels behoefte aan een meer diepgaande evaluatie, mogelijk zelfs gerelateerd aan hun organisatiedoelstellingen. De standaard vragenlijsten waarbij tevredenheid van deelnemers wordt gemeten volstaan dan ook niet meer.

Het op verschillende niveaus evalueren van is dan ook een belangrijke taak van HRD professionals.  

Paragraaf 7.1 heeft betrekking op doel en functie van evaluatie. Nadat in paragraaf 7.2 enkele belangrijke uitgangspunten van effectevaluatie zijn behandeld, wordt in paragraaf 7.3 ingegaan op de niveaus van effectevaluatie. Paragraaf 7.4 en 7.5 hebben betrekking op methoden van effectevaluatie.

Waarom deze Module?

Problemen met time management? Als je dat hebt, dan heb je twee belangrijke opties. 

Één van die opties is vaak de meest populaire en dat is om gewoon op dezelfde voet door te blijven gaan met je activiteiten. Helaas kan dit negatieve invloed hebben op je privéleven, maar ook op je werkleven. 

De andere optie is om er verandering aan te brengen. Het goede nieuws is, dat je aantal stappen kan zetten om je time management te verbeteren. Er zijn verschillende manieren om dit te verbeteren. Doelen stellen, to-do-lijsten, beperken van taken, het stellen van prioriteiten, het uitbesteden zijn effectieve manieren om je time te managen.

In deze Module bieden wij een aantal praktische handvatten om op een makkelijke manier effectiever met je tijd om te gaan. Wij hanteren hierbij het zg. Eisenhouwer model.

De vroegere Amerikaanse President Dwight D. Eisenhouwer gold als de meester van
 het Time Management: de kunst van alles op het juiste moment te doen. Dwight D. Eisenhouwer

Achtereenvolgens presenteren wij:

- een video 

- een uitlegtekst 

- actietips

- een schematische samenvatting

Veel succes met het praktisch toepassen van de aangeboden content en bedenk steeds:

"De dringendste beslissingen zijn maar zelden de belangrijkste"

Hoe je van een groep een TEAM maakt.

In deze e-learning krijgt u inzicht in de werking van het Drexler - Sibbet Teambuildingsmodel.

Er zijn wel duizend modellen over hoe je een groep moet leiden. Het, in onze ogen, mest overzichtelijke stamt van de Amerikanen Alan Drexler en David Sibbet. Het model toont zeven fasen die medewerkers aan een project normaal gesproken doorlopen. 


In dit programma leggen we de focus op:

  • het realiseren van echte verbinding met de klant;
  • het (onder)houden van verbinding met de klant
  • het sluiten van 'de deal'.Welkom,

U heeft besloten om zich te verdiepen in de financiële huishouding van uw afdeling, business unit of onderneming.

Vaak een terrein wat als 'noodzakelijk kwaad' wordt gezien. U bent liever met uw vak en met klanten bezig dan met cijfers, calculaties en economische gevolgen.

Toch zijn de Financials een essentieel onderdeel van uw takenpakket.

In deze training nemen we u mee door de 'essentials' van financieel management.

Zo beschikt u, na afronding van de training over die kennis en inzichten die nodig zijn om de vraag achter de vraag te kunnen stellen én het antwoord op waarde te schatten.

Dat inzicht helpt u om goed leiderschap te kunnen tonen.


Wij wensen u veel leerplezier!